ניהול השגרה

5

אמון בשותפות - אבחון מצב השותפות

שמירה כ-PDF

בסיס כל שותפות מושתת על יחסי אמון. לצד הצורך להגדיר את המשימה ואת הפעולות הנגזרות ממנה, יש לבסס יחסים המקדמים עבודה משותפת סינרגטית ואיכותית.

ניהול היחסים הוא אתגר העומד לפתחו של מוביל השותפות (פורמלי ובלתי פורמלי). ככל שיגדל האמון בקרב השותפים, כך תגדל רמת המחויבות למשימה ולחבריה. בניית אמון או פגיעה באמון חלים מהרגע שהוחלט לצאת לשותפות ועד לסיומה. לכך נדרשים משאבי זמן ומיומנויות הן למובילי השותפות והן לחבריה.

 

כיצד נדע שקיים אמון? סמנו אם השותפים:

מסכימים לשנות את דעתם או להתפשר בעקבות הצעות של אחרים
מוכנים להודות בשגיאות ובכישלונות
מוכנים להיעזר במיומנויות ובניסיון של אחרים
מקצים את מירב הזמן והמשאבים לעניין עצמו ולא לפוליטיקה - מתקדמים בקידום המשימה ולא בשאלות של קרדיטציה או במאבקי כוח
מתנצלים ומקבלים התנצלות של אחרים ללא היסוס
מוכנים להתחייב ליעדים ומשימות
מקדמים רעיונות חדשים
משתתפים באופן אקטיבי בפעולות השותפות

כיצד נדע שקיים אי-אמון? סמנו אם השותפים:

חוששים לנהל שיח גלוי ומתנהגים בחשדנות – לא מוכנים לבטא את דעותיהם במסגרת הדיונים
נמנעים מלהתחייב ליעדי השותפות ולחבריה
חלק מהשותפים נוטשים אחדות מפעולות השותפות, נטישה גלויה או נטישה פנימית – אינם מגיעים לדיונים או מגיעים לדיונים אך אינם לוקחים בהם חלק פעיל, ואף מתעסקים בדברים אחרים (יציאות תכופות מחדר הדיונים, מענה למיילים וטלפונים תוך כדי וכדומה)
מייחסים כוונות זדוניות לאחר
אינם חושפים מידע או מקורות אשר יכולים לקדם את השותפות
מקיימים שיח לעומתי - "הם" ו"אנחנו"
דוחים רעיונות חדשים

הסבר אפשרי: סיבות לאי-אמון

•     תחילת היכרות: בניית אמון הוא תהליך ארוך טווח ומתמשך. תחילתו של קשר בין השותפים או כניסה של שותף חדש מעוררים חשדנות וחשיבה על "ניהול סיכונים".

•     ניסיון קודם: ניסיון עבר של יחסים מורכבים או לא מוצלחים בין השותפים.

•     תרבות ארגונית: שותפים החברים בארגון שאינו מקדם תרבות של שותפות.

•     היעדר דיסקרטיות: השותפים אינם מרגישים במרחב בטוח, חוששים להפגין חולשה או לנקוט עמדה שאינה שגרתית.

•     תחרות: השותפים מתחרים על אותו משאב או שהם בעלי אינטרסים מנוגדים.

•     נרטיבים ועמדות כלפי האחר: תפיסות מורכבות כלפי מגזרים אחרים או לגבי שותפים אחרים וכלפי עצמי.

•     היעדר חלוקת תפקידים, יעדים והסדרים ברורים: מטרות לא מוגדרות, היעדר תוכנית עבודה ודרכי פעולה עלולים ליצור חוסר בהירות וחוסר שקיפות.

 

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה